Učební materiály a e-learning

Jahla poradenství

Systémy řízení, požadavky
mezinárodních standardů

JAHLA - poradenství, s. r. o.

SYSTÉMY ŘÍZENÍ PROCESŮ VE VZTAHU NA POŽADAVKY LEGISLATIVY ČR VEVZTAHU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1. Analýza stavu společnosti odborným zástupcem, ve vztahu na požadavky legislativy ČR na životní prostředí, včetně zpracování písemné zprávy a případných návrhů na opatření 

Popis:
Odborný zástupce JAHLA - poradenství, s.r.o. (dále jen odborný zástupce) na základě základních informací o společnosti zákazníka (a na základě požadavků specifikovaných po registraci objednávky/smlouvy na produkt), které převezme před sestavením plánu analýzy, připraví plán analýzy. Tento plán zašle k odsouhlasení a schválení cca 10 dní před plánovanou realizací zákazníkovi.  
Po odsouhlasení termínu a rozsahu analýzy, odborný zástupce provede ve vztahu na odsouhlasené podmínky a platné právní předpisy, analýzu stavu plnění požadavků legislativy ČR na životní prostředí. Metoda analýzy je hodnocení pomocí „vzorkování“ (příklad: ze 100 pracovních smluv je kontrolováno 5). Na základě získaných informací a zjištění zpracuje „Zprávu z analýzy plnění požadavků legislativy ČR na životní prostředí“ (v případě potřeby doplnění, osloví odpovědného zástupce zadavatel, ve vztahu na doplnění potřebných informací). „Zpráva z analýzy plnění požadavkůlegislativy ČR na životní prostředí, je záznam o zjištěných nedostatcích  a  rozporech, vůči plnění požadavků legislativy ČR na životní prostředí k termínu analýzy, které jsou významné (vztahují se na dané činnosti a procesy zákazníka s ohledem na plnění požadavků legislativy ČR na životní prostředí) pro zákazníka. Součástí „Zprávy z analýzy plnění požadavků legislativy ČR na životní prostředí“ jsou případné návrhy na opatření k odstranění zjištěných neshod. 
„Zpráva z analýzy plnění požadavků legislativy ČR na životní prostředí“ je předána zákazníkovi bez zbytečného prodlení (v písemné a elektronické podobě). 

Výhody:  
a) Organizace se dozví rizika, které jí po vyřešení, sníží pravděpodobnost finančního postihu ve vztahu na požadavky kontrolních orgánů státní správy a získá určitý měřitelný kredit pro zákazníky ve vztahu na dodržování legislativy ČR na životní prostředí
b) Kontrola je provedena nezávisle na certifikačních orgánech – není negativní dojem

c) Organizace může vyhodnotit úroveň a rizika svého systému plnění legislativy ČR na životní prostředí
d) Vedení organizace může výstupy uplatnit ve vztahu na své zaměstnance případně na externího dodavatele

Výstupy:  
a) Hodnocení stavu systému řízení v organizaci ke dni analýzy ve vztahu na plnění  požadavků legislativy ČR na životní prostředí
b) Definování rozsahu opatření nutných k doplnění plnění požadavků legislativy ČR na životní prostředí

 

2. Zajištění dopracování chybějící dokumentace

Popis
Na základě rozboru stávajícího rozsahu dokumentace v organizaci (požadavků právních předpisů ČR) a naplnění  požadavků legislativy ČR na životní prostředí, platných k termínu plnění, zpracuje odborný zástupce dodavatele návrhy na doplnění, včetně návrhu odpovědností a pravomocí. Tyto návrhy předloží zadavateli v elektronické podobě. Po připomínkování  a vyjasnění sporných bodů jsou odborným zástupcem dodavatele zpracovány návrhy finálních dokumentů, které jsou bez zbytečného prodlení předány v elektronické podobě zadavateli. Na základě požadavku zadavatele provede odborný zástupce dodavatele proškolení zaměstnanců v rozsahu vytvořených dokumentů.

Výhody:  
a)  Organizace sníží riziko finančního postihu ve vztahu na požadavky kontrolních orgánů státní správy a získá určitý měřitelný kredit pro                 zákazníky ve vztahu na dodržování legislativy ČR na životní prostředí
b)  Organizace nemusí mít specialistu na danou problematiku.
c)  Není nutné věnovat kapacitu vlastních zaměstnanců na tvorbu dokumentace.
d)  Předanou dokumentaci v elektronické podobě lze operativně měnit ve vztahu na organizační změny u zadavatele.

Výstupy:
a)  Dokumentace zadavatele v souladu na plnění  požadavků legislativy ČR na životní prostředí
b)  Operativní možnost provádění změn v dokumentaci

 

3. Metodická pomoc při stanovení „Politiky systému řízení“ ve vztahu na plnění  požadavků legislativy ČR na životní prostředí

Popis:
Dodavatel předá zadavateli, s vysvětlením, aktuální požadavky legislativy ČR na životní prostředí na rozsah „Politiky systému řízení“.  Spolu s vedením společnosti zajistí formulaci a požadovaný rozsah dokumentu. 
Odborný poradce dodavatele spolu s vedením společnosti stanoví rozsah seznámení/školení zaměstnanců zákazníka. 

Výhody:
a) Organizace nemusí mít specialistu na danou problematiku.
Výstupy:
a) Dokument „Politika systému řízení EMAS“ zadavatele v souladu s požadavky legislativy ČR na životní prostředí

 

4. Metodická pomoc při stanovení „Cílů legislativy ČR na životní prostředí“ ve vztahu na plnění  požadavků legislativy ČR na životní prostředí

Popis:
Dodavatel předá zadavateli, s vysvětlením, aktuální požadavky legislativy ČR na životní prostředí na rozsah „Cílů legislativy ČR na životní prostředí“. Spolu s vedením společnosti zajistí formulaci a požadovaný rozsah dokumentů. 
Odborný poradce dodavatele spolu s vedením společnosti stanoví rozsah seznámení/školení zaměstnanců zákazníka. 

Výhody:
a) Organizace nemusí mít specialistu na danou problematiku.
Výstupy:
a) Dokumenty „Cíle legislativy ČR na životní prostředí“ zadavatele v souladu s požadavky legislativy ČR na životní prostředí

 

5. Metodická pomoc při identifikaci rizik a jejich hodnocení 

Popis:
Dodavatel předá zadavateli, s vysvětlením, aktuální požadavky legislativy ČR na životní prostředí na rozsah identifikace rizik a jejich hodnocení. Spolu s vedením společnosti a zaměstnanci zajistí formulaci a požadovaný rozsah identifikace rizik. Na základě dohody stanoví metodiku hodnocení a ve spolupráci se zaměstnanci zadavatele provedou hodnocení. 
Odborný poradce dodavatele spolu s vedením společnosti stanoví rozsah seznámení/školení zaměstnanců zákazníka. 

Výhody:
a) Organizace nemusí mít specialistu na danou problematiku.
Výstupy:
a) Identifikace rizik a jejich hodnocení zadavatele v souladu s požadavky legislativy ČR na životní prostředí

 

6. Proškolení zaměstnanců ve vztahu na požadavky legislativy ČR na životní prostředí

Popis
Dodavatel předá zadavateli, s vysvětlením, aktuální seznam povinného rozsahu školení zaměstnanců ve vztahu na požadavky legislativy ČR na životní prostředí a eventuelně ostatních předpisů. Ve vztahu na požadavek zadavatele odborný zástupce provádí potřebná vstupní a periodická školení požadovaná právními předpisy, školení legislativy ČR na životní prostředí v rozsahu organizační struktury zadavatele.

Výhody:
a) Zadavatel nemusí provádět analýzu aktuálních právních předpisů ČR 
b) Zadavatel nemusí provádět analýzu požadavků legislativy ČR na životní prostředí
c) V případě realizace zadavatel sníží riziko finančního postihu ve vztahu na požadavky kontrolních orgánů státní správy

Výstupy:
a) Potřebný rozsah činností a záznamů o provedení školení zaměstnanců ve vztahu na požadavky legislativy ČR na životní prostředí, eventuelně ostatních předpisů

 

7. Zajištění předepsaného rozsahu interních auditů procesů a dodržování legislativní požadavků ve vztahu na legislativu ČR pro životní prostředí

Popis:
Na základě požadavků zadavatele, právních předpisů ČR v oblasti jeho působnosti odborní zástupci dodavatele zpracují rozsah periodických sledování činností a kontrol/auditů (program), ve vztahu na požadavky právních předpisů ČR v oblasti životního prostředí. Na základě objednávky zajistí dodavatel výzvu vždy 14 dní před termínem k provedení kontrolní činnosti odpovědnými zaměstnanci a spolupracujícími osobami zadavatele.

Výhody:
a) Zadavatel nemusí provádět analýzu aktuálních právních předpisů ČR.
b) Zadavatel nemusí mít své kvalifikované zaměstnance 
c) V případě realizace zadavatel sníží riziko finančního postihu ve vztahu na požadavky kontrolních orgánů státní správy

Výstupy:
a) Potřebný rozsah činností a záznamů o provedení činností ve vztahu na požadavky legislativy v právních, eventuelně ostatních předpisů

 

8. Metodická pomoc při realizace změn ve vztahu na legislativní požadavky 

Popis:
Zadavatel na základě komunikace s dodavatelem, stanový rozsah právních předpisů ČR, které ve vztahu na jejich platnost, změny a výklad, bude dodavatel v dohodnutých periodách  sledovat. Zadavatel dostane informaci o změnách a jejich výkladu. Po prověření vlivu na organizaci zadavatele a převzetí jeho stanoviska, dodavatel zpracuje návrh na opatření k zavedení požadavků do řídící dokumentace zadavatele. V případě požadavku provede proškolení odpovědných zaměstnanců ve vztahu na změnu dokumentace a právní výklad změn.

Výhody:
a) Zadavatel nemusí provádět analýzu aktuálních právních předpisů ČR.
 b) Zadavatel nemusí mít vlastní odborně zdatné zaměstnance.
 c) V případě realizace zadavatel sníží riziko finančního postihu ve vztahu na požadavky kontrolních orgánů státní správy

Výstupy:
 a) Potřebný rozsah činností a záznamů o provedení činností ve vztahu na požadavky změn legislativy v právních, eventuálně ostatních předpisech