JAHLA.cz » Základní charakteristika Učební materiály a e-learning

Jahla poradenství

Systémy řízení, požadavky
mezinárodních standardů

JAHLA - poradenství, s. r. o.

 

Základní charakteristika

 • poradenská firma pro systémy řízení (včetně zajištění BOZP + PO) 
 • založená v roce 1992 - k 10.09. 2015 působila nebo působí ve 830 organizacích. 
 • veškeré činnosti jsou zaměřeny na zvýšení efektivity řízení a nákladů s důrazem na specifika jednotlivých zákazníků 
 • pomoc se zpracováním dokumentace systému managementu kvality procesů v elektronické podobě (včetně zajištění BOZP + PO) 
 • podpora systému řízení procesů vlastním vytvořeným SW produktem - portál JAHLA  

Oprávnění 

 • poradci firmy jsou nositelé osobních certifikátů národní a mezinárodní úrovně (včetně zajištění BOZP + PO)
 • poradci jsou periodicky školeni odborníky certifikačních společností ve vztahu na metodiku a požadavky certifikace 
 • poradci mají zkušenosti z 530 certifikovaných firem k 10.9.2015 

Oblast působení 

Poradenství 

 • zavádění systémů managementu kvality procesů a příprava k certifikaci ISO 9001:2015 (s využitím principů TQM) 
 • uplatnění požadavků na životního prostředí ve vztahu na platnou legislativu ČR
 • zavádění systémů environmentálního managementu dle požadavku ISO 14001:2015 
 • uplatnění požadavků bezpečnosti práce a ochrany zdraví v systému řízení firmy 
 • zavádění systémů managementu procesů a příprava k certifikaci ČSN OHSAS 18001:2008 
 • zavádění systémů managementu procesů a příprava k certifikaci CFCS 1004-1:2002 
 • uplatnění systémů integrovaného řízení firmy ( ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ČSN OHSAS 18001:2008, CFCS 1004-1:2002) v požadovaném rozsahu 
 • uplatnění požadavků HACCP (zák. 110/1997 Sb.) v potravinářském průmyslu a službách 
 • praktická pomoc při zavádění zákonných požadavků ČR (např. 499/2004 Sb. o orchivní a spisové službě, 505/90 Sb., o metrologii, 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, atd.) 

Školení

 • řízení managementu  kvality procesů a environmentální systémy řízení a jejich normované základny 
 • teoretické i praktické školení interních a externích auditorů v rozsahu standardů ISO 19011:2012 
 • teoretické i praktické školení manažerů všech řídících úrovní (včetně BOZP + PO) 

Semináře

 • využití certifikace k prokázání systému vůči požadavkům vyplývajících z ručení za škodu 
 • seminář pro certifikované firmy a jejich dalšího rozvoje a zefektivnění řízení 

Prověrková činnost

 • analýzy systémů řízení firem spolu s doporučením opatření na zlepšení 
 • pomoc při interních auditech 
 • zajištění externích/zákaznických auditů 
 • provádění výrobkových auditů a přejímek 
 • provádění předcertifikačních auditů 
Akce plánované v r. 2016
 • uplatnit metodiky pro zavádění systémů ve zdravotnictví a obslužných činnostech ve vztahu na nové standardy
 • uplatnit metodiky pro zavádění systémů OHSAS 18001:2008 
 • uplatnit metodiky pro zavádění systémů ve státní správě ve vztahu na nové standardy 
 • uplatnit metodiky pro zavádění systémů ve službách formy zajištění cestovního ruchu a ubytování ve vztahu na nové standardy 
 • připravit semináře pro své zákazníky s maximálním důrazem na praktickou aplikaci požadavků 
 • provést přeškolení interních auditorů spolupracujících firem na nové požadavky 
 • připravit sérii školení interních a externích auditorů dle požadavků ISO 19011:2012 

Způsob naší práce


Každé narušení chodu společnosti má za následek ztráty. Způsob naší práce maximálně omezuje ovlivňování běžného provozu. Potřebné podklady získáváme způsobem, který optimalizuje zdržování zaměstnanců od jejich práce. Jsme si vědomi toho, že společnost, která si objednává naše služby, musela realizovat řadu úspěšných záměrů. Snažíme se obnovit a posílit zdroje, které úspěchy podmínily. Vždy respektujeme osobní cíle majitelů společnosti a předkládáme účinné nástroje pro jejich realizaci. Nastavujeme jednoduchý a přehledný systém operativního řízení přenášející nezbytnou rutinní práci na výkonné zaměstnance. Tím vytvoříme našim klientům podmínky k získání maximálního prostoru pro osobní rozvoj a realizaci tvůrčích záměrů ve své firmě. Auditoři společnosti JAHLA - poradenství, s.r.o. po vstupní analýze stanoví individuální harmonogram budování systému včetně alternativních návrhů s akceptací finančního zatížení a následné efektivity.