Učební materiály a e-learning

Jahla poradenství

Systémy řízení, požadavky
mezinárodních standardů

JAHLA - poradenství, s. r. o.

SYSTÉMY ŘÍZENÍ PROCESŮ VE VZTAHU NA POŽADAVKY ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

1. Analýza stavu společnosti odborným zástupcem, ve vztahu na požadavky mezinárodního standardu ČSN EN ISO/IEC 17025:2005, včetně zpracování písemné zprávy a případných návrhů na opatření 

Popis:
Odborný zástupce JAHLA - poradenství, s.r.o. (dále jen odborný zástupce) na základě základních informací o společnosti zákazníka (a na základě požadavků specifikovaných po registraci objednávky/smlouvy na produkt), které převezme před sestavením plánu analýzy, připraví plán analýzy. Tento plán zašle k odsouhlasení a schválení cca 10 dní před plánovanou realizací zákazníkovi.  
Po odsouhlasení termínu a rozsahu analýzy, odborný zástupce provede ve vztahu na odsouhlasené podmínky a platné právní předpisy, analýzu stavu plnění požadavků mezinárodního standardu ČSN EN ISO/IEC 17025. Metoda analýzy je hodnocení pomocí „vzorkování“ (příklad: ze 100 pracovních smluv je kontrolováno 5). Na základě získaných informací a zjištění zpracuje „Zprávu z analýzy plnění požadavků mezinárodního standardu ČSN EN ISO/IEC 17025“ (v případě potřeby doplnění, osloví odpovědného zástupce zadavatel, ve vztahu na doplnění potřebných informací). „Zpráva z analýzy plnění požadavků mezinárodního standardu ČSN EN ISO/IEC 17025“ je záznam o zjištěných nedostatcích  a  rozporech, vůči plnění požadavků mezinárodního standardu OHSAS 18001 k termínu analýzy, které jsou významné (vztahují se na dané činnosti a procesy zákazníka s ohledem na plnění požadavků mezinárodního standardu OHSAS 18001) pro zákazníka. Součástí „Zprávy z analýzy plnění požadavků mezinárodního standardu ČSN EN ISO/IEC 17025“ jsou případné návrhy na opatření k odstranění zjištěných neshod. 
„Zpráva z analýzy plnění požadavků mezinárodního standardu ČSN EN ISO/IEC 17025“ je předána zákazníkovi bez zbytečného prodlení (v písemné a elektronické podobě). 

Výhody:  
a) Organizace se dozví rizika, které jí po vyřešení, sníží pravděpodobnost finančního postihu ve vztahu na požadavky kontrolních orgánů státní správy a získá určitý měřitelný kredit pro zákazníky ve vztahu na dodržování ČSN EN ISO/IEC 17025
b) Kontrola je provedena nezávisle na certifikačních orgánech – není negativní dojem

c) Organizace může vyhodnotit úroveň a rizika svého systému ČSN EN ISO/IEC 17025
d) Vedení organizace může výstupy uplatnit ve vztahu na své zaměstnance případně na externího dodavatele

Výstupy:  
a) Hodnocení stavu systému řízení v organizaci ke dni analýzy ve vztahu na plnění  požadavků mezinárodního standardu ČSN EN ISO/IEC 17025
b) Definování rozsahu opatření nutných k doplnění plnění požadavků mezinárodního standardu ČSN EN ISO/IEC 17025

 

2. Zajištění dopracování chybějící dokumentace

Popis
Na základě rozboru stávajícího rozsahu dokumentace v organizaci (požadavků právních předpisů ČR) a naplnění  požadavků mezinárodního standardu ČSN EN ISO/IEC 17025, platných k termínu plnění, zpracuje odborný zástupce dodavatele návrhy na doplnění, včetně návrhu odpovědností a pravomocí. Tyto návrhy předloží zadavateli v elektronické podobě. Po připomínkování  a vyjasnění sporných bodů jsou odborným zástupcem dodavatele zpracovány finální dokumenty, které jsou bez zbytečného prodlení předány v elektronické podobě zadavateli. Na základě požadavku zadavatele provede odborný zástupce dodavatele proškolení zaměstnanců v rozsahu vytvořených dokumentů.

Výhody:  
a)  Organizace sníží riziko finančního postihu ve vztahu na požadavky kontrolních orgánů státní správy a získá určitý měřitelný kredit pro                 zákazníky ve vztahu na dodržování ČSN EN ISO/IEC 17025
b)  Organizace nemusí mít specialistu na danou problematiku.
c)  Není nutné věnovat kapacitu vlastních zaměstnanců na tvorbu dokumentace.
d)  Předanou dokumentaci v elektronické podobě lze operativně měnit ve vztahu na organizační změny u zadavatele.

Výstupy:
a)  Dokumentace zadavatele v souladu na plnění  požadavků mezinárodního standardu ČSN EN ISO/IEC 17025
b)  Operativní možnost provádění změn v dokumentaci

 

3. Metodická pomoc při stanovení „Politiky systému řízení“ ve vztahu na plnění  požadavků mezinárodního standardu ČSN EN ISO/IEC 17025

Popis:
Dodavatel předá zadavateli, s vysvětlením, aktuální požadavky mezinárodního standardu ČSN EN ISO/IEC 17025na rozsah „Politiky systému řízení“.  Spolu s vedením společnosti zajistí formulaci a požadovaný rozsah dokumentu. 
Odborný poradce dodavatele spolu s vedením společnosti stanoví rozsah seznámení/školení zaměstnanců zákazníka. 

Výhody:
a) Organizace nemusí mít specialistu na danou problematiku.
Výstupy:
a) Dokument „Politika systému řízení“ zadavatele v souladu s požadavky mezinárodního standardu ČSN EN ISO/IEC 17025

 

4. Metodická pomoc při stanovení „Cílů ČSN EN ISO/IEC 17025“ ve vztahu na plnění  požadavků mezinárodního standardu ČSN EN ISO/IEC 17025

Popis:
Dodavatel předá zadavateli, s vysvětlením, aktuální požadavky mezinárodního standardu ČSN EN ISO/IEC 17025 na rozsah „Cílů ČSN EN ISO/IEC 17025“. Spolu s vedením společnosti zajistí formulaci a požadovaný rozsah dokumentů. 
Odborný poradce dodavatele spolu s vedením společnosti stanoví rozsah seznámení/školení zaměstnanců zákazníka. 

Výhody:
a) Organizace nemusí mít specialistu na danou problematiku.
Výstupy:
a) Dokumenty „Cíle ČSN EN ISO/IEC 17025“ zadavatele v souladu s požadavky mezinárodního standardu ČSN EN ISO/IEC 17025

 

5. Metodická pomoc při identifikaci rizik a jejich hodnocení 

Popis:
Dodavatel předá zadavateli, s vysvětlením, aktuální požadavky mezinárodního standardu ČSN EN ISO/IEC 17025 na rozsah identifikace rizik a jejich hodnocení. Spolu s vedením společnosti a zaměstnanci zajistí formulaci a požadovaný rozsah identifikace rizik. Na základě dohody stanoví metodiku hodnocení a ve spolupráci se zaměstnanci zadavatele provedou hodnocení. 
Odborný poradce dodavatele spolu s vedením společnosti stanoví rozsah seznámení/školení zaměstnanců zákazníka. 

Výhody:
a) Organizace nemusí mít specialistu na danou problematiku.
Výstupy:
a) Identifikace rizik a jejich hodnocení zadavatele v souladu s požadavky mezinárodního standardu ČSN EN ISO/IEC 17025

 

6. Proškolení zaměstnanců ve vztahu na požadavky mezinárodního standardu ČSN EN ISO/IEC 17025

Popis
Dodavatel předá zadavateli, s vysvětlením, aktuální seznam povinného rozsahu školení zaměstnanců ve vztahu na požadavky legislativy v právních, mezinárodního standarduČSN EN ISO/IEC 17025 a eventuelně ostatních předpisů. Ve vztahu na požadavek zadavatele odborný zástupce provádí potřebná vstupní a periodická školení požadovaná právními předpisy, školení mezinárodního standardu ČSN EN ISO/IEC 17025 v rozsahu organizační struktury zadavatele.

Výhody:
a) Zadavatel nemusí provádět analýzu aktuálních právních předpisů ČR a ČIA.
b) Zadavatel nemusí provádět analýzu požadavků mezinárodního standardu ČSN EN ISO/IEC 17025
c) V případě realizace zadavatel sníží riziko finančního postihu ve vztahu na požadavky kontrolních orgánů státní správy

Výstupy:
a) Potřebný rozsah činností a záznamů o provedení školení zaměstnanců ve vztahu na požadavky legislativy v právních, mezinárodního                     standardu ČSN EN ISO/IEC 17025, eventuelně ostatních předpisů

 

7. Zajištění předepsaného rozsahu interních auditů procesů a dodržování legislativní požadavků ve vztahu na ČSN EN ISO/IEC 17025 a požadavky ČIA

Popis:
Na základě požadavků zadavatele, právních předpisů ČR v oblasti jeho ppůsobnosti a mezinárodního standardu ČSN EN ISO/IEC 17025 odborní zástupci dodavatele zpracují rozsah periodických sledování činností a kontrol/auditů (program), ve vztahu na požadavky právních předpisů ČR v oblasti ČSN EN ISO/IEC 17025 a mezinárodního standardu. Na základě objednávky zajistí dodavatel výzvu vždy 14 dní před termínem k provedení kontrolní činnosti odpovědnými zaměstnanci a spolupracujícími osobami zadavatele.

Výhody:
a) Zadavatel nemusí provádět analýzu aktuálních právních předpisů ČR.
b) Zadavatel nemusí provádět interní audity ve vztahu na požadavky mezinárodního standardu ČSN EN ISO/IEC 17025
c) Zadavatel nemusí mít své kvalifikované zaměstnance 
d) V případě realizace zadavatel sníží riziko finančního postihu ve vztahu na požadavky kontrolních orgánů státní správy a požadavků ČIA

Výstupy:
a) Potřebný rozsah činností a záznamů o provedení činností ve vztahu na požadavky legislativy v právních, mezinárodního standardu ČSN EN ISO/IEC 17025, eventuelně ostatních předpisů

 

8. Metodická pomoc při realizace změn ve vztahu na legislativní požadavky 

Popis:
Zadavatel na základě komunikace s dodavatelem, stanový rozsah právních předpisů ČR, které ve vztahu na jejich platnost, změny a výklad, bude dodavatel v dohodnutých periodách  sledovat. Zadavatel dostane informaci o změnách a jejich výkladu. Po prověření vlivu na organizaci zadavatele a převzetí jeho stanoviska, dodavatel zpracuje návrh na opatření k zavedení požadavků do řídící dokumentace zadavatele. V případě požadavku provede proškolení odpovědných zaměstnanců ve vztahu na změnu dokumentace a právní výklad změn.

Výhody:
a) Zadavatel nemusí provádět analýzu aktuálních právních předpisů ČR.
 b) Zadavatel nemusí mít vlastní odborně zdatné zaměstnance.
 c) V případě realizace zadavatel sníží riziko finančního postihu ve vztahu na požadavky kontrolních orgánů státní správy

Výstupy:
 a) Potřebný rozsah činností a záznamů o provedení činností ve vztahu na požadavky změn legislativy v právních, eventuálně ostatních předpisech