Učební materiály a e-learning

Jahla poradenství

Systémy řízení, požadavky
mezinárodních standardů

JAHLA - poradenství, s. r. o.

NABÍDKA PORADENSTVÍ PRO ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU KVALITY dle mezinárodního standardu 
ČSN EN ISO 9001:2015

1. Analýza stavu společnosti odborným zástupcem, ve vztahu na požadavky mezinárodního standardu ISO 9001, včetně zpracování písemné zprávy a případných návrhů na opatření

Popis:
Odborný zástupce JAHLA - poradenství, s.r.o. (dále jen odborný zástupce) na základě základních informací o společnosti zákazníka (a na základě požadavků specifikovaných po registraci objednávky/smlouvy na produkt), které převezme před sestavením plánu analýzy, připraví plán analýzy. Tento plán zašle k odsouhlasení a schválení cca 10 dní před plánovanou realizací zákazníkovi.  
Po odsouhlasení termínu a rozsahu analýzy, odborný zástupce provede ve vztahu na odsouhlasené podmínky a platné právní předpisy, analýzu stavu plnění požadavků mezinárodního standardu ISO 9001. Metoda analýzy je hodnocení pomocí „vzorkování“ (příklad: ze 100 pracovních smluv je kontrolováno 5). Na základě získaných informací a zjištění zpracuje „Zprávu z analýzy plnění požadavků mezinárodního standardu ISO 9001“ (v případě potřeby doplnění, osloví odpovědného zástupce zadavatel, ve vztahu na doplnění potřebných informací). „Zpráva z analýzy plnění požadavků mezinárodního standardu ISO 9001“ je záznam o zjištěných nedostatcích  a  rozporech, vůči plnění požadavků mezinárodního standardu ISO 9001 k termínu analýzy, které jsou významné (vztahují se na dané činnosti a procesy zákazníka s ohledem na plnění požadavků mezinárodního standardu ISO 9001) pro zákazníka. Součástí „Zprávy z analýzy plnění požadavků mezinárodního standardu ISO 9001“ jsou případné návrhy na opatření k odstranění zjištěných neshod. 
„Zpráva z analýzy plnění požadavků mezinárodního standardu ISO 9001“ je předána zákazníkovi bez zbytečného prodlení (v písemné a elektronické podobě). 

Výhody:  
a) Organizace se dozví rizika, které jí po vyřešení, sníží pravděpodobnost finančního postihu ve vztahu na požadavky kontrolních orgánů státní správy a získá určitý měřitelný kredit pro zákazníky ve vztahu na dodržování předpisů pro procesní přístup
b) Kontrola je provedena nezávisle na certifikačních orgánech – není negativní dojem

c) Organizace může vyhodnotit úroveň a rizika svého systému řízení ve vztahu na dodržování  předpisů pro procesní přístup
d) Vedení organizace může výstupy uplatnit ve vztahu na své zaměstnance případně na externího dodavatele

Výstupy:  
a) Hodnocení stavu systému řízení ve vztahu na dodržování  předpisů pro procesní přístup v organizaci, ke dni analýzy a ve vztahu na plnění  požadavků mezinárodního standardu ISO 9001
b) Definování rozsahu opatření nutných k doplnění plnění požadavků mezinárodního standardu ISO 9001

2. Zajištění dopracování chybějící dokumentace


Popis

Na základě rozboru stávajícího rozsahu dokumentace v organizaci (požadavků právních předpisů ČR) a naplnění  požadavků mezinárodního standardu ISO 9001, platných k termínu plnění, zpracuje odborný zástupce dodavatele návrhy na doplnění, včetně návrhu odpovědností a pravomocí. Tyto návrhy předloží zadavateli v elektronické podobě. Po připomínkování  a vyjasnění sporných bodů jsou odborným zástupcem dodavatele zpracovány finální dokumenty, které jsou bez zbytečného prodlení předány v elektronické podobě zadavateli. Na základě požadavku zadavatele provede odborný zástupce dodavatele proškolení zaměstnanců v rozsahu vytvořených dokumentů.

Výhody:  
a)  Organizace sníží riziko finančního postihu ve vztahu na požadavky kontrolních orgánů státní správy a získá určitý měřitelný kredit pro zákazníky ve vztahu na dodržování procesní přístup
b)  Organizace nemusí mít specialistu na danou problematiku.

c)  Není nutné věnovat kapacitu vlastních zaměstnanců na tvorbu dokumentace.
d)  Předanou dokumentaci v elektronické podobě lze operativně měnit ve vztahu na organizační změny u zadavatele.

Výstupy:
a)  Dokumentace zadavatele v souladu na plnění  požadavků mezinárodního standardu ISO 9001
b)  Operativní možnost provádění změn v dokumentaci

3. Metodická pomoc při stanovení „Politiky QMS“ ve vztahu na plnění  požadavků mezinárodního standardu ISO 9001


Popis:

Dodavatel předá zadavateli, s vysvětlením, aktuální požadavky mezinárodního standardu ISO 9001 na rozsah „Politiky QMS“.  Spolu s vedením společnosti zajistí formulaci a požadovaný rozsah dokumentu. 
Odborný poradce dodavatele spolu s vedením společnosti stanoví rozsah seznámení/školení zaměstnanců zákazníka. 

Výhody:
a) Organizace nemusí mít specialistu na danou problematiku.
Výstupy:
b) Dokument „Politika QMS“ zadavatele v souladu s požadavky mezinárodního standardu ISO 9001

4. Metodická pomoc při stanovení „Cílů, cílových hodnot a programů QMS“  ve vztahu na plnění  požadavků mezinárodního standardu ISO 9001


Popis:

Dodavatel předá zadavateli, s vysvětlením, aktuální požadavky mezinárodního standardu ISO 9001 na rozsah „Cílů, cílových hodnot a programů QMS“. Spolu s vedením společnosti zajistí formulaci a požadovaný rozsah dokumentů. 
Odborný poradce dodavatele spolu s vedením společnosti stanoví rozsah seznámení/školení zaměstnanců zákazníka. 

Výhody:
a) Organizace nemusí mít specialistu na danou problematiku.
Výstupy:
b) Dokumenty „Cíle, cílové hodnoty a programy QMS“ zadavatele v souladu s požadavky mezinárodního standardu ISO 9001

5. Metodická pomoc při identifikaci rizik a jejich hodnocení

Popis:
Dodavatel předá zadavateli, s vysvětlením, aktuální požadavky mezinárodního standardu ISO 9001 na rozsah identifikace rizik a jejich hodnocení. Spolu s vedením společnosti a zaměstnanci zajistí formulaci a požadovaný rozsah identifikace rizik. Na základě dohody stanoví metodiku hodnocení a ve spolupráci se zaměstnanci zadavatele provedou hodnocení. 
Odborný poradce dodavatele spolu s vedením společnosti stanoví rozsah seznámení/školení zaměstnanců zákazníka.

Výhody:
a) Organizace nemusí mít specialistu na danou problematiku.

Výstupy:
b) Identifikace rizik a jejich hodnocení zadavatele v souladu s požadavky mezinárodního standardu ISO 9001

6. Proškolení zaměstnanců ve vztahu na požadavky mezinárodního standardu ISO 9001


Popis: 

Dodavatel předá zadavateli, s vysvětlením, aktuální seznam povinného rozsahu školení zaměstnanců ve vztahu na požadavky legislativy v právních, mezinárodního standardu ISO 9001 a eventuálně ostatních předpisů. Ve vztahu na požadavek zadavatele odborný zástupce provádí potřebná vstupní a periodická školení požadovaná právními předpisy, školení mezinárodního standardu ISO 9001 v rozsahu organizační struktury zadavatele.

Výhody:

a) Zadavatel nemusí provádět analýzu aktuálních právních předpisů ČR.
b) Zadavatel nemusí provádět analýzu požadavků mezinárodního standardu ISO 9001

c) V případě realizace zadavatel sníží riziko finančního postihu ve vztahu na požadavky kontrolních orgánů státní správy

Výstupy:
a) Potřebný rozsah činností a záznamů o provedení školení zaměstnanců ve vztahu na požadavky legislativy v právních, mezinárodního standardu ISO 9001, eventuálně ostatních předpisů

7. Zajištění předepsaného rozsahu interních auditů procesů a dodržování legislativní požadavků ve vztahu na ISO 9001


Popis:
Na základě požadavků zadavatele, právních předpisů ČR v oblasti procesního přístupu a mezinárodního standardu ISO 9001 odborní zástupci dodavatele zpracují rozsah periodických sledování činností a kontrol/auditů (plán), ve vztahu na požadavky právních předpisů ČR v oblasti procesní přístup a mezinárodního standardu ISO 9001. Na základě objednávky zajistí dodavatel výzvu vždy 14 dní před termínem k provedení kontrolní činnosti odpovědnými zaměstnanci a spolupracujícími osobami zadavatele.

Výhody:
a) Zadavatel nemusí provádět analýzu aktuálních právních předpisů ČR.
b) Zadavatel nemusí provádět interní audity ve vztahu na požadavky mezinárodního standardu ISO 9001
c) Zadavatel nemusí mít své kvalifikované zaměstnance 
d) V případě realizace zadavatel sníží riziko finančního postihu ve vztahu na požadavky kontrolních orgánů státní správy

Výstupy:
a) Potřebný rozsah činností a záznamů o provedení činností ve vztahu na požadavky legislativy v právních, mezinárodního standardu ISO   9001, eventuálně ostatních předpisů

8. Metodická pomoc při realizace změn ve vztahu na legislativní požadavky 

 

Popis:
Zadavatel na základě komunikace s dodavatelem, stanový rozsah právních předpisů ČR, které ve vztahu na jejich platnost, změny a výklad, bude dodavatel v dohodnutých periodách  sledovat. Zadavatel dostane informaci o změnách a jejich výkladu. Po prověření vlivu na organizaci zadavatele a převzetí jeho stanoviska, dodavatel zpracuje návrh na opatření k zavedení požadavků do řídící dokumentace zadavatele. V případě požadavku provede proškolení odpovědných zaměstnanců ve vztahu na změnu dokumentace a právní výklad změn.

Výhody:
a) Zadavatel nemusí provádět analýzu aktuálních právních předpisů ČR.
b) Zadavatel nemusí mít vlastní odborně zdatné zaměstnance.
c) V případě realizace zadavatel sníží riziko finančního postihu ve vztahu na požadavky kontrolních orgánů   státní správy

Výstupy:
a) Potřebný rozsah činností a záznamů o provedení činností ve vztahu na požadavky změn legislativy v právních aj. předpisech